Scholen

PPvKOS is een betrokken krachtige partner voor advies, begeleiding en behandeling bij onderwijs, leerling en opvoedvraagstukken.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Begeleiding leerling, leraar, klas en ouders op basis van evidence-based methoden en zicht op en contacten met jeugdhulp.
  • Handelingsgerichte diagnostiek waarna onderwijsbehoeften en handelingsgerichte adviezen beschreven worden, evt ondersteunen bij ontwikkelperspectief (OPP) of toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • Adviseren, ondersteunen en/of coachen van leerkracht, intern begeleider en directeur rondom zorgstructuur, onderwijszorgarrangementen en passend onderwijs
  • Training /cursus gedragsproblemen, oudergesprekken voeren.
  • Ondersteunen of uitvoeren van een ouderavond rondom bv opvoeding, sociaal emotionele ontwikkeling en gedragsaspecten of executieve functies.
  • Activiteiten om uw onderwijs voor hoogbegaafde kinderen passend te maken.

Onze services

Als senior onderwijsadviseur, GZ en KJ psycholoog NIP kan ik ondersteunen bij bevordering van de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en scholen.

Informatiebijeenkomst, workshop, studiedag, cursus of netwerkbijeenkomst leiden op school(bestuur).

Cursus voor intern begeleiders, hoogbegaafdheidsspecialisten.

Workshops bv :

  • materialen bekijken en uitwisselen good practises,
  • dubbele diagnoses, gesprekken voeren met ouders van een hoogbegaafd kind
  •  Gesprekken voeren met het hoogbegaafde kind

Uitwerken van gerichte hulpvraag bv 0- meting, beleidsplan met intern begeleider, directie en/of werkgroep of specialist. Dit kan per school of met een groep scholen.

Coachen van intern begeleider aan de hand van vooropgestelde leerpunten, bijvoorbeeld bijwonen leerlingbespreking zodat signalering en begeleiding van leerling met een voorsprong of onderpresteren planmatig een plek krijgt en bespreking effectiever wordt. Coachen van leerkracht of hoogbegaafdheid coördinator door klassenbezoek en gesprek aan de hand van vooraf opgestelde leervraag.

Met handelingsgerichte diagnostiek kunnen onderwijsbehoeften en handelingsadviezen bepaald en beschreven worden.

Ouderavond kan algemene informatie bevatten omtrent signaleren en begeleiding of specifiek thema bv hoogbegaafdheid en perfectionisme, mindset theorie.

picto-03

Heeft u een vraag of wenst u een offerte vul dan

het contactformulier in.