Kind & Ouder

Jongeren en ouders kunnen aanmelden via mail, telefonisch of met formulier op deze website. Ieder traject begint met een intakegesprek om kennis te maken en de diagnostiek of behandelhulpvragen in kaart te brengen. Op het einde van het gesprek wordt besproken wat PPvKOS kan betekenen. Als u besluit verder te gaan wordt diagnostiek en of behandelplan met doel, frequentie, duur en methodiek besproken . PPvKOS helpt graag, maar zal ook eerlijk aangeven, eventueel verwijzen als de deskundigheid en ervaring onvoldoende past bij de gestelde hulpvraag.

Als psychologisch onderzoek plaatsvindt wordt dit met u (en school) besproken en ontvangt u verslag. Een goede samenwerking met school wordt nagestreefd, alleen na schriftelijke toestemming worden gegevens met school uitgewisseld en afspraken gemaakt. Tussentijds en op het einde worden behandeling en doelen mondeling geëvalueerd en bepaald of de hulp voldoende is en zonder hulp verder gegaan kan worden of dat verlenging of andere hulp nodig is. U ontvangt op het einde een schriftelijk evaluatieformulier. Indien u toestemming geeft ontvangt de verwijzer een samenvattend verslag.

U kunt bij mij terecht voor:

Ouders en jongeren kunnen terecht met vragen over:

 • Gedrag
 • Angst, somberheid, piekeren
 • Leren en leerstoornissen
 • Intelligentie
 • Hoogbegaafdheid
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Sociale problemen
 • Concentratie, plannen, werkhouding
 • Lichamelijke klachten waarbij geen medische oorzaak is.
 • Vermoeden of acceptatieproblemen bij ADHD, Autisme, ODD, dyslexie
 • Opvoeding, ouder-kindrelatie
 • Echtscheiding

Er kan psychologisch onderzoek, behandeling, ouder en schoolbegeleiding plaatsvinden.

Psychologisch onderzoek

Het doel van een psychologisch onderzoek is het beter begrijpen en verklaren van klachten, inzicht geven in sterke en zwakke kanten, beschrijven van begeleidings of  onderwijsbehoeften, geven van (handelingsgerichte ) adviezen aan jongere, ouders, school, netwerk eventueel diagnosestelling. 

Intelligentie

Sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag

(Faal) Angst

Despressie

Executieve functies, Concentratie, Planning

Leerachterstand, leerstoornissen, dyslexie, dyscalculie

Hoogbegaafdheid

Autisme

ADHD en ADD

Dwangstoornis

Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak (SOLK)

Schooladvies/secondopinion

Psychologisch onderzoek

Het doel van een psychologisch onderzoek is het beter begrijpen en verklaren van klachten, inzicht geven in sterke en zwakke kanten, eventuele diagnose, beschrijven van begeleidings of  onderwijsbehoeften, geven van (handelingsgerichte) adviezen aan jongere, ouders, school of netwerk. 

De intelligentie kan bepaald worden met een IQ test, dit wordt ook wel intelligentieonderzoek genoemd. We gebruiken verschillende testen om de capaciteiten van jongeren te meten. Dit is afhankelijk van leeftijd, voorinformatie en hulpvraag. Naast resultaten zijn observatiegegevens zeer belangrijk om mee te nemen.

 

Om sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag te onderzoeken worden gesprekken gevoerd met de jongere zelf , ouders, school of andere betrokkenen, geobserveerd tijdens onderzoek, thuis en/of op school, tests en vragenlijsten afgenomen en ervaringen en informatie van ouders en school betrokken. Er wordt in kaart gebracht hoe de emotionele (zelfvertrouwen, zelfbeeld) en sociale ontwikkeling (relaties, inzicht ) verloopt.

Angst(stoornissen) zijn internaliserende problemen die in verhouding tot andere psychische problemen vaak voorkomen bij jongeren. Angst maakt deel uit van normale ontwikkeling behalve als het niet bij de leeftijd past of door ernst belemmerend is. Het is belangrijk te onderzoeken welke angsten, waar en in welke mate plaatsvinden en wat helpt om te verminderen en er mee om te leren gaan.

Er zijn kinderen die soms somber en verdrietig zijn maar ook kinderen die een depressie hebben. Een depressie bij kinderen ziet er anders uit dan bij volwassenen. Depressieve kinderen kunnen soms toch nog even blij zijn. Het is belangrijk te onderzoeken of er sprake is van depressie en wat de kenmerken, begeleidings en behandelbehoeften zijn. Somberheid kan zich uiten in gedragsproblemen, zich waardeloos voelen, negatieve kijk op het leven evt doodwens benoemen en concentratie of leerproblemen. Bij onderzoek worden kindfactoren, systeem factoren en levensloop bekeken.

Executieve functies (EF) zijn hersenprocessen waarmee we ons gedrag en gedachten bewust kunnen sturen. EF zijn o.a. aandacht, inhibitie, werkgeheugen, flexibiliteit, emotieregulatie. Als er sprake is van leer of gedragsproblemen of ADHD /Autisme kunnen zwakke EF hier een rol bij spelen, dan is het  belangrijk sterke en zwakke EF in kaart te brengen middels vragenlijsten, testen en observaties en informatie van kind, ouders en school.

Er zijn kinderen met leerachterstand of leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie en dan is het belangrijk in overleg met school,  andere betrokkenen goed in kaart te brengen om de problemen te beperken, te zoeken naar verklaringen en sterke en zwakke kanten in kind en omgevingsfactoren. Indien er sprake is van (vermoedens van) Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt verwezen naar erkende aanbieders die vergoede diagnostiek binnen jeugdwet doen en vergoed worden door gemeenten. Indien ernstige lees en spellingproblemen binnen bredere GGZ problematiek en hulpvragen meespelen op school of thuis kan PPvKOS lezen en spelling meenemen bij diagnostiek, hiervoor wordt school betrokken en gerichte gegevens opgevraagd. Dyscalculie onderzoek wordt binnen de jeugdwet niet vergoed door gemeenten en moeten ouders of scholen zelf betalen. Hiervoor zal vooraf een offerte worden gemaakt. Indien er sprake is van rekenproblemen die binnen bredere GGZ problematiek en hulpvragen meespelen op school of thuis kan PPvKOS rekenen meenemen bij diagnostiek. Hiervoor wordt altijd eerst school gevraagd rekenresultaten, analyse en geboden hulp aan te leveren.

Hoogbegaafdheid is meer dan hoge capaciteiten en leervoorsprong. Er is sprake van  creativiteit, doorzettingsvermogen, vlot en anders leren. Kind heeft de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen maar om talent tot ontwikkeling te laten komen moet de omgeving (gezin, school, vrije tijd) hoogbegaafdheid signaleren, erkennen en stimuleren anders ontstaan er problemen. Er zijn verschillende profielen hoogbegaafde kinderen die andere kenmerken, sterke en zwakke kanten en begeleidingsbehoeften laten zien. Middels onderzoek kan zicht verkregen worden of er sprake is van hoogbegaafdheid en wat positieve en belemmerende kind en systeemfactoren zijn. Van hieruit komen handelingsadviezen voor kind, ouders en school.

Een stoornis in het autisme spectrum (ASS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Bij ASS zijn problemen in sociale interactie en communicatie, herhalend gedrag en beperkte interesse. Het is belangrijk om vroeg te diagnosticeren zodat kinderen, ouders, gezin, school weten wat er aan de hand is, begrip kunnen hebben en weten hoe ermee om te gaan. Leeftijden waarop problemen en hulpvragen ontstaan verschillen. ASS gaat vaker gepaard met leer en /of gedragsproblemen.

ADHD  staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit en impulsiviteit (ADD). Indien druk gedrag, impulsief gedrag, concentratieproblemen kinderen belemmeren thuis en op school biedt onderzoek (gesprekken, testen, vragenlijsten, observaties) verklaring en zicht op kind en systeemfactoren om tot begeleiding en behandeling te komen.  Diagnose wordt gesteld als langdurig aan kenmerken/symptomen voldaan worden.

Veel kinderen hebben weleens vaste maniertjes en patronen die een periode duren. Bij dwang lukt het niet meer gedachtes te stoppen, het worden dwanggedachtes (obsessies) waardoor drang gevoeld wordt om iets te moeten doen dat niet tegengehouden kan worden (dwanghandelingen). Middels onderzoek kan de diagnose dwangstoornis gesteld worden. Het is belangrijk te zoeken naar verklaring, oorzaak, wat is wel en niet helpend, wat zijn behandeladviezen bij de dwangstoornis.

Als jongeren langdurig lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn, niet fit ) hebben die het functioneren thuis, op school en/of vrije tijd belemmert en er is geen medische oorzaak te vinden is het belangrijk samen met jongere en omgeving te verkennen wat, wanneer en  waardoor ontstaan is en wat versterkt en helpt om te komen tot adviezen om de klachten te verminderen en/of mee om te gaan.

PPvKOS kan (mee)zoeken met jongeren, ouders liefst in overleg met school naar passend onderwijs of ouders ondersteunen bij meningsverschil met school, na tegenvallende cito resultaten of eindtoets of bij keuze voortgezet onderwijs.

PPvKOS verricht op verzoek van verwijzers en ouders second opinion onderzoek.

Bij diagnoses worden individuele of gezamenlijke gesprekken gevoerd (vaak in de praktijk, kan ook thuis, op school, telefonisch of via beeldbellen) waarbij psycho-educatie (uitleg wat diagnose inhoudt), coaching, cognitieve gedragstherapie een rol spelen. Medicijnen kunnen soms helpend zijn en dan wordt verwezen en samengewerkt met huisarts en psychiater. PPvKOS werkt met protocollaire behandelingen, maar ook met oplossingsgerichte therapie, speltherapie, teken je gesprek, aspecten e-health en mindfullness en combinatie van behandelvormen. Daarnaast wordt ouderbegeleiding geboden, waar nodig systemisch gewerkt.

Psycho-educatie is uitleg en informatie aan kind, ouder en eventuele betrokkenen (met betrekking tot diagnoses als depressie, ADHD, autisme, dwang, gdragsstoornis, negatief zelfbeeld, dyslexie, hoogbegaafdheid). Geprotocolleerde methoden worden gebruikt om uitleg te ondersteunen.

Cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet vanaf ongeveer 6 jaar bij diverse klachten. Hierbij worden bij behandeling de 5 G’s uitgelegd en gebruikt bij gesprekken en getekend (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg). Denkfouten herstellen helpt bij veel kinderen met psychische problemen, maar ook bij gedagsproblemen.

Protocol Bedwing je dwang

Individuele cognitief gedragstherapeutische behandeling voor jongeren van 8-18 jaar om dwanggedachten en dwanghandelingen te verminderen. Ouders worden betrokken.

Protocol COMET zelfbeeldtraining voor jongeren

Individuele cognitief gedragstherapeutische behandeling voor jongeren van 8-18 jaar gericht op verbetering van het zelfbeeld /emotionele ontwikkeling. Ouders worden betrokken.

 

Protocol Denk goed voel je goed

Voor het toepassen van CGT bij kinderen en jongeren met diverse diagnoses en problemen. Naast gesprekken worden opdrachten/huiswerk gedaan.

Protocol Angst, Denken= Doen is Durven

Individuele CGT voor jongeren van 8-18 jaar met als doel angststoornissen te verhelpen. Nieuw gedrag wordt aangeleerd tijdens gesprekken en huiswerkopdrachten, daarnaast worden ouders gericht betrokken.

Deze behandeling is gericht op sterke kanten en hulpbronnen van cliënten in plaats van op de problemen. Cliënten vinden deze therapie vaak fijn omdat positieve veranderingen stap voor stap in korte tijd zichtbaar worden.

Voor kinderen tot 12 jaar kan mijn Kids’Skills vaardigheden boek worden gebruikt, een speelse aanpak waarbij problemen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. Voor jongeren is er ‘Mission possible’.

PPvKOS gebruikt tijdens gesprekken met (jonge) kinderen ter ondersteuning, verheldering, oefening en speelsheid spel(materiaal). Kinderen kunnen soms gevoelens nog niet verwoorden of uiten. Spel is een middel om kinderen beter te begrijpen en gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.

Dit protocol voor jongeren van 10-16 jaar legt uit wat emotieregulatie is en leert stap voor stap op een goede manier met gevoelens omgaan.

Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek met symbolen,  plaatjes, kleuren en beschrijvingen. Het is een concreet hulpmiddel voor de hulpverlener (ouders kunnen ook leren het te gebruiken) om gestructureerd met een kind vanaf 8 jaar of volwassene te praten en tekenen. PPvKOS hanteert teken je gesprek werkboeken over gedrag, faalangst, werkhouding).

Volgens Carol Dweck hanteren kinderen en volwassenen fixed (vaste) mindset en growth (groei) mindset. Het is belangrijk dat kinderen en ouders zich bewust zijn van hun fixed mnidset en dat het helpend is om te veranderen naar groeimindsets. Met mindset gesprekskaarten kun je bewust werken aan een groeimindset. Hoogbegaafde kinderen worden vaak belemmerd door fixed mindset en hebben baat bij oefenen met groeimindset.

E-health is een vorm van therapie waarbij naast gesprekken module(s) op de computer of telefoon worden gevolgd. De module bestaat uit informatie, uitleg en oefeningen die je thuis in eigen tempo kunt doen. De psycholoog kan meekijken en in gesprekken hier op doorgaan.

Als het niet goed gaat met je kind zit je als ouder met vragen en zorgen. U probeert te doen wat u goed acht en twijfelt misschien of u het goed doet. Kind en ouder/gezin staan in verbinding en beïnvloeden elkaar positief en negatief. Bij ouderbegeleidingsgesprekken in de praktijk (kan indien nodig thuis) worden ouders gelijkwaardig en met respect serieusgenomen en aangesloten op wat ouders als mogelijkheden en kansen zien bij zichzelf, het kind en hun netwerk, belangrijk is dat ze kindproblematiek (leren) begrijpen, uitleg krijgen over problemen, verklaringen en behoeftes van kind en betrokkenen. PPvKOS probeert ouders door gesprekken, observaties en oefeningen inzicht te geven en bewust te maken van eigen emoties en gedrag en in hun kracht te zetten bij de aanpak en/of opvoeding. Als ouders gescheiden zijn en het kind (deels) bij beide ouders woont is het van belang dat ouders aanpak afstemmen. Samen wordt gekeken welke begeleiding bij u past en of begeleiding apart of samen plaatsvindt.

Behandeling

Om problemen te verminderen en mee om te gaan krijgen jongeren, ouders en betrokkenen inzicht, uitleg en advies om in hun kracht gezet te worden. Er worden bij voorkeur methodes en interventies gebruikt die wetenschappelijk onderbouwd zijn of effectief zijn gebleken. Daarnaast is ieder kind, ouder, gezin, leerkracht, klas uniek en dus wordt er ook gekeken wat heeft dit kind, bij deze ouder in dit gezin en/of  bij deze leerkracht in deze groep nodig. Diverse behandelvormen worden apart of soms naast elkaar ingezet afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van het kind, probleem, hulpvraag en wat het kind en de omgeving nodig heeft.

picto-03

Heeft u een vraag of wilt u uw kind aanmelden vul dan

het contactformulier in.